مطالب مرتبط:

فخری: مرکز عدلی و قضایی نتوانسته‌است انتظارهای مردم …

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، در کار بررسی پرونده‌های بزرگ فساد اداری، نتوانسته‌است انتظار‌های مردم را برآورده سازد. غلام‌حسین فخری، رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نباید زیر بار فشار‌های سیاسی برود.

مطالب اخیر