مطالب مرتبط:

سید حسین انوری (ره) مجاهدی پرتوان و معتقد به هم گرایی و همدلی مردم افغانستان بود

سید حسین انوری به عنوان یکی از شخیصت های محوری، در هم گرایی و هم دلی ملت مردم افغانستان نقش سازنده ای داشت و همیشه به عنوان یک نقطه وصل کننده بین نگاه ها، دیدگاه ها و گرایش های مختلف عمل نمود

مطالب اخیر