مطالب مرتبط:

افغانستان از برخورد پلیس بلغارستان با مهاجرین این کشور انتقاد کرد

وزارت امور خارجه افغانستان، با اعتراض به رفتار پلیس بلغارستان نسبت به مهاجرین افغانستان، از این کشور خواسته است تا ضمن رعایت حقوق مهاجرین به این موضوع رسیدگی کند.

مطالب اخیر