مطالب مرتبط:

اصابت دو راکت در شهر کابل

آقای صدیقی افزوده که یک راکت در اطراف منطقه مسلخ اصابت کرده است. گزارش شده که در اثر این رویداد به کسی آسیب نرسیده است.

مطالب اخیر