مطالب مرتبط:

سواد آموزی از جمله اهداف توسعه پایدار است که تطبیق آن برای افغانستان یک ضرورت است

دراین جلسه، ۹ تفاهنامه همکاری میان وزارت معارف و سایر وزارت خانه ها و ادارات دولتی به منظور توسعه سواد آموزی به امضا رسید. این تفاهنامه میان وزارت معارف و وزارت مخابرات، وزارت فواید عامه، وزارت انرژی و آب، وزارت ترانسپورت، وزارت اقتصاد، وزارت داخله، وزارت شهرسازی، ارگان های محلی و ریاست امنیت ملی در حضور داشت معاون رییس جمهور به امضا رسید.

مطالب اخیر