مطالب مرتبط:

برگزاری گفتمان حقوق بشری اتحادیه اروپا و دولت افغانستان

برگزاری دیالوگ حقوق بشری فرصت مناسبی برای ارزیابی پیشرفت ها وموانعی که باعث تأخیر در تعمیم و ترویج اساسات حقوق بشری در افغانستان می گردد، خواهد بود.

مطالب اخیر