مطالب مرتبط:

آگاهان: مقام های پاکستانی درتلاشند با راه اندازی گفتگوهای صلح، افکار جامعه جهانی را به نفع پاکستان تغییر دهند

آگاهان مقام های پاکستانی درتلاشند با راه اندازی گفتگوهای صلح، افکار جامعه جهانی را به نفع پاکستان تغییر دهند

مطالب اخیر