مطالب مرتبط:

کمیساریای عالی سازمان ملل به عودت کنندگان بدون مدرک کمک کند

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان کشور در دیدار با ایاکی ایتو، معاون بخش آسیا و اقایانوسیه کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، خواستار کمک سازمان ملل به عودت کنندگان بی مدرک شد.

مطالب اخیر