مطالب مرتبط:

افزایش ۱۳درصدی عواید مالی سال جاری نسبت به سال گذشته

وزارت مالیه طرح بودجۀ مالی سال ۱۳۹۶ که به گفتۀ وزیر دولت در امور پارلمانی اولویت‌های مردم افغانستان و منافع ملی، توازن و شفافیت در آن در نظر گرفته شده را به خاطر تصویب به مجلس نماینده‌گان تسلیم کرد.

مطالب اخیر