مطالب مرتبط:

تهدیدشناسی داعش در افغانستان

ماندگار نوشت گروه داعش دارای تشکیلات اداری منظمی همانند یک کشور است که پول، شناسنامه، گذرنامه، دانشگاه و مراکز آموزشی مشخص خود را دارد

مطالب اخیر