مطالب مرتبط:

طالبان باوجود افزایش فعالیت شان به بحران مالی مواجه شده اند

گروه طالبان به بحران مالی مواجه‌اند و کسانی که برای‌شان کمک می‌کردند اکنون دست از تمویل آنان کشیده‌اند.

مطالب اخیر