مطالب مرتبط:

شهردار کابل جوان است و به جوانان اعتماد دارم

شهر کابل به اوج بی نظمی و آلودگی خود رسیده بود و مردم آن را به نام شهر کثافات نام گذاری کرده بودند

مطالب اخیر