مطالب مرتبط:

بازگشت رهبران طالبان از پاکستان به افغانستان

اکسپرس تریبیون پاکستان نوشت: برخی رهبران طالبان افغانستان احتمالا به افغانستان بازگشته اند و قصد حضور دائمی در سرزمین خود را دارند.

مطالب اخیر