مطالب مرتبط:

از حالت دفاعی بیرون شده و به حالت تهاجمی مبدل می شویم

رئیس‌جمهورغنی بیان داشت:" هدف ما این است که از حالت دفاعی بیرون شویم و به حالت تهاجمی مبدل شویم، زیرا این خاک جای مردمان بیگانه‌پرست نیست".

مطالب اخیر