مطالب مرتبط:

سرمایه گذاری 12 میلیون دالری برای تقویت تولیدات داخلی

پیام آفتاب: وزارت زراعت و مالداری، از سرمایه گذاری بیش از 12 میلیون دالری در بخش های زراعتی برای تقویت تولیدات داخلی و کاهش واردات خبر می دهد.

مطالب اخیر