مطالب مرتبط:

د هند د هوايي ځواک یوه الوتکه ورکه شوې ده

د هند هوايي ځواک ویلي، یوه پوځي ترانسپورتي الوتکه یې د بنګال خلیج پر سر ترۍ تم شوې ده

مطالب اخیر