مطالب مرتبط:

اجرای برنامه های وسیع بین المللی در افغانستان

رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ مقیم کابل در دیدار با معین اداری وزارت امور خارجه کشور از اجرای برنامه های وسیع بین المللی در افغانستان خبر داد.

مطالب اخیر