مطالب مرتبط:

بررسی مشکلات ۸۶ شورای پولیس زن

با وجود اینکه حدود ۸۶ شورای پولیس زن با عضویت ۱۶۶۶ عضو در سراسر کشور برای حل مشکلات پولیس زن ایجاد شده است، اما هنوز هم زنان در ساحات کاری خود با خشونت های مختلفی رو برو هستند.

مطالب اخیر