مطالب مرتبط:

تظاهرات جنبش روشنایی در کابل آغاز شد

گروه موسوم به جنبش روشنایی لحظات قبل تظاهرات شانرا آغاز کرده و هم اکنون در چوک شهید مزاری در غرب شهر کابل جمع شده اند خبرنگار رادیو آزادی از محل می گوید که این افراد در اعترا

مطالب اخیر