مطالب مرتبط:

۷۴ افغان در شهر پشاور پاکستان بازداشت شدند

۷۴ تن از افغان ها در شهر پشاور، به اتهام داشتن اسلحه غیر قانونی و مواد مخدر بازداشت شده اند رسانه های پاکستانی گزارش داده اند که بیش از صد تن در جریان روز جمعه دستگیر شدند و بخش بزر

مطالب اخیر