مطالب مرتبط:

محور: راه آهن اتامراد-آقینه

راه آهن جهانی اتامراد - آقینه به درازای بیشتر از نود و سه کیلومتر به بهره برداری سپرده شد.

مطالب اخیر