مطالب مرتبط:

آغاز تظاهرات جنبش روشنایی در کابل

تظاهر کنندگان شعارهای ما برق میخواهم، ما درمقابل پروژه توتاپ بدیل قبول نداریم حکومت باید تبعیض را بس کند سر می دهند

مطالب اخیر