مطالب مرتبط:

۵۸ پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی در ولایت ننگرهار اجرا شد

پیام آفتاب: مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات ننگرهار از ترمیم ، حفظ و مراقبت ۵۸ پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی در ولایت ننگرهار خبر داد.

مطالب اخیر