مطالب مرتبط:

پارلمان افغانستان در معرض یک آزمون تاریخی

برای دموکراسی نوپای افغانستان، بسیاری از نهادها و ابزارهای دموکراتیک تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و قانون‌گذاری در مراحل اولیه تکوین و قوام یافتن قرار دارند و به همین سبب، در برخی از موارد، برآیند آنچه تصمیم‌گیری دموکراتیک نامیده می‌شود، ناپخته و گاهی حتی ناگوار است.

مطالب اخیر