مطالب مرتبط:

پسران رییس شورای علما، یکی رییس و دیگری کنسول

مولوی قیام الدین کشاف رییس شورای علما که در زمان حاکمیت رییس جمهور قبلی نیز از اقوام و اقارب وی در ارات دولتی جابجا گردیده بودند، در این دولت نیز بی نصیب نمانده و دو تن از پسران اش در دو مقام عالی دولتی منصوب گردیدند

مطالب اخیر