مطالب مرتبط:

انتقاد مجلس از استخدام مشاوران جدید رییس جمهور

نمایندگان در مجلس می گویند کسانی به حیث مشاوران جدید رییس جمهور غنی گماشته شده اند که متهم به خیانت ملی بودند و باید تحت پیگرد نهادهای عدلی و قضایی قرار می گرفتند.

مطالب اخیر