مطالب مرتبط:

بکشید ما را حسینی تر می شویم

هر قطره خونی که از مردم مؤمن و مسلمان به زمین می ریزد جواب عکس به تروریستها داده، نه تنها باعث ضعف و ناتوانی مسلمانان نمی گردد، بلکه(مطابق گفته امام خمینی"ره" بکشید ما را حسینی تر می شویم) موجب ایجاد انگیزه بیشتر در دل مردم جهت حضور جدی تر در صحنه مبارزه می گردد

مطالب اخیر