مطالب مرتبط:

حکومت و ضرورت اهتمام به خواسته های مردم

سر مقاله در نظام دموکراسي اولا آزادي بيان به رسميت شناخته شده است؛ ثانيا تکثرگرايي فرهنگي، مذهبي، نژادي و به عنوان محور تعاملات سياسي و اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است از اين رو شهرونداني که در سايه نظام دموکراسي زندگي مي کنند، برمبناي اصل حاکميت مردمي

مطالب اخیر