مطالب مرتبط:

جنرال دوستم یکی از بزرگان قوم ازبک را اختطاف نموده است

روزنامۀ نیویارک تایمز ادعا کرد: جنرال عبدالرشید دوستم، روز جمعه در جریان مسابقۀ بزکشی، احمد ایشچی، یکی از بزرگان قومی ازبک، را با مشت مورد لت و کوب قرار داده است.

مطالب اخیر