مطالب مرتبط:

در میان مهاجران طالبان نیز به افغانستان انتقال داده …

Sediq Seddiqi, spokesman for the Ministry of Interior (MoI) said on Sunday that Pakistan's intelligence agency, Inter-Services Intelligence (ISI), is sending Taliban families back to Afghanistan as return refugees.

مطالب اخیر