مطالب مرتبط:

رییس مواد نفتی و گاز مایع: تانک های تیل شهر کابل، مواد نفتی را به صورت غیر قانونی می فروشند

رییس مواد نفتی و گاز مایع: تانک های تیل شهر کابل، مواد نفتی را به صورت غیر قانونی می فروشند

مطالب اخیر