مطالب مرتبط:

صحت عامه بلخ دو تن دارو را برای بی جاشدگان ولسوالی صیاد همراه با یک گروه پزشکان ارسال نمود

صحت عامه بلخ دو تن دارو را برای بی جاشدگان ولسوالی صیاد همراه با یک گروه پزشکان ارسال نمود

مطالب اخیر