مطالب مرتبط:

فراخبر: واکنش ها در مورد تعین اعضای کمیسیون های …

نهادهای نظارت کننده انتخابات و برخی از اعضای مجلس نماینده گان تعیین تمامی اعضای کمیسیون های انتخاباتی را به حیث مشاوران رییس جمهور باج دهی رییس جمهور به این کمیسیون ها می دانند.

مطالب اخیر