مطالب مرتبط:

مشاور، مفهومی تعریف نشده در دولت

سر مقاله: با فرمان اشرف غني، 13 تن از اعضاي کميسيون هاي انتخابات و شکايات انتخاباتي قبلي به عنوان مشاور رياست جمهوري منصوب شدند. فرمان رياست جمهوري چنين صراحت دارد: «به تأسي از حکم فقره (13) ماده (64) قانون اساسي افغانستان...

مطالب اخیر