مطالب مرتبط:

حمله کنندۀ شهر نیس فرانسه با شرکایش بیش از هزار بار تماس گرفته‌است

مقامات فرانسه می گویند، پنج تن را به ارتباط حملۀ اخیر در شهر نیس که در نتیجۀ آن ۸۴ تن کشته شدند، دستگیر کرده اند دفتر مولنس به تاریخ بیست و یکم جولای در مورد پنچ تن دوسیۀ اتهاما

مطالب اخیر