مطالب مرتبط:

اشرف غنی: ایجاد ترانسپورت پایدار در کاهش فقر کمک می‌کند

رئیس جمهور افغانستان می گوید، با ایجاد ترانسپورت پایدار ده ها میلیون تن در منطقه از فقر و تنگدستی رهایی خواهند یافت. محمد اشرف غنی امروز در نشست جهانی ترانسپورت پایدار در ترکمنستان گفت...

مطالب اخیر