مطالب مرتبط:

محور: نگرانی ها از افزایش خشونت ها علیه زنان

دراین برنامه مسعود ملک در بارۀ نگرانی ها از افزایش خشونت ها علیه زنان در روز جهانی محو خشونت علیه زنان با سانگه صدیقی، فعال حقوق زن بحث کرده است.

مطالب اخیر