مطالب مرتبط:

مرز را برای عبور پناهجویان باز می کنیم

رییس جمهوری ترکیه اروپا را تهدید کرد که مرز کشورش را برای پناهجویانی که قصد دارند به اروپا بروند، باز خواهد کرد.

مطالب اخیر