مطالب مرتبط:

اگر معضل مواد مخدر حل نگردد، جنگ خاتمه نمی یابد.

رئیس جمهور گفت که با معضل مواد مخدر باید برخورد جدی نمائیم، این را باید تعریف کنیم که کی ها در قاچاق مواد مخدر سهیم و در ساختار آن دخیل اند

مطالب اخیر