مطالب مرتبط:

جنگ سربازان خسته با ارواح (قسمت دوم)

مقاله: همزمان با اين رخداد ها در گزارش هاي اخير، تعدادي از نيروهاي افغان که در محاصره قرار داشتند به طالبان تسليم شدند.ساپکو بيان داشت که 320,000سرباز اردو و پليس مبالغه آميز هست تا حدود دوصد هزار ميرسد، در اين بين تعدادي از سربازان...

مطالب اخیر