مطالب مرتبط:

در منطقه مرزی بلخ با قلعه ذال کندز نیروهای اضافی مستقر شدند

عبدالرزاق قادری آمر امنیت فرماندهی امنیه بلخ می گوید که برای جلوگیری از نفوذ مخالفان مسلح و عبور فراریان این گروه از جنگ قلعه ذال در منطقه مرزی بلخ با این ولسوالی نیروهای تازه نفس اضافی اعزام شده و پوسته های امنیتی در این منطقه مرزی که بنام " جوق جوق " یاد می شود تحکیم شده است.

مطالب اخیر