مطالب مرتبط:

افغانستان رکورد دار بیشترین قربانی انفجار ماین…

کمپاین بین المللی مبارزه با ماین می‎گوید، در سال گذشته بیشتر از هر کشور دیگر در افغانستان مردم قربانی انفجار ماین‎ها شده‎اند.

مطالب اخیر