مطالب مرتبط:

Union Concerned About Local Cooking Oil Sector

شش کارخانۀ تولید روغن با ظرفیت تولید ۳۰۰ تن روغن در روز در کشور کار می‌کنند؛ اما این مقدار تولید نمی‌تواند نیازمندی کشور را به روغن برطرف سازد. بنابراین، سالانه هشت‌ونیم هزار تُن روغن با هزینۀ بیش‌از هفت میلیون دالر در کشور وارد می‌شود.

مطالب اخیر