مطالب مرتبط:

مردم باید حکومت را وادار به پاسخگویی کنند

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تا چند روز آینده به کار آغاز خواهد کرد دادستانی کل می گوید که یکصد و ده تن از کارمندان شهرداری ممنوع الخروج شدند سخنگوی دادستانی کل تاکید می ورزد که تمامی پرونده های مقام های پیشین و کنونی دولتی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به گونه جدی بررسی خواهند شد اما رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری می گوید تا هنگامی که این مرکز به گونه مستقل و به دور از دخالت های سیاسی کارش را آغاز نکند امیدی به کارایی این مرکز وجود نخواهد داشت

مطالب اخیر