مطالب مرتبط:

زنان تجارت پیشه افغان خواهان ایجاد صندوق وجهی شده‌اند

زنان تجارت پیشه افغان به هدف کمک مالی شان از ادارات مربوط خواهان ایجاد صندوق وجهی شده اند. هوسی اندر رئیس بخش آموزش و پرورش وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید، با ایجاد این صندو...

مطالب اخیر