مطالب مرتبط:

سازمان ملل در آوردن صلح در افغانستان ناکام بوده است

آقای صالح افزود که سرنوشت جهان به دست ۵قدرتی است که اکثر جنگ های ۷۰سال اخیر را به شکل نیابتی و مستقیم مدیریت و تمویل کرده است.

مطالب اخیر