مطالب مرتبط:

نماینده ورزش های پنج گانه کشور عازم آلمان شد

چند ماه قبل فدراسیون ملی ورزش های پنجگانه افغانستان برای اولین بار عضویت رای دهندگان و انتخاب کنندگان هیات رهبری ورزش های پنجگانه جهانی را به دست آورد.

مطالب اخیر