مطالب مرتبط:

برگزاری کنفرانس جلب حمایت رسانه ها از بخش های مصونیت اجتماعی

توقع وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در بخش تطبیق برنامه ها از رسانه ها این است که در بخش آگاهی عامه ما را همکاری کنند و اگر همکاری همگانی صورت نگیرد، ترس ما از این است که در آینده تعداد معتادین به بیشتر از رقم امروزی برسد.

مطالب اخیر