مطالب مرتبط:

پافشاری ناتو برای حضور در افغانستان/ تنها راه ثبات آشتی ملی است

واقعه قندوز سناریویی بود طراحی شده از سوی آمریکایی ها و با کمک دولت پاکستان و حلقاتی در حکومت افغانستان تا اوضاع در افغانستان را به گونه ای نشان بدهند که در نبود نیروهای خارجی و به خصوص امریکایی، ابدا نمی توان به ثبات و امنیت حتی نسبی در افغانستان امیدوار بود

مطالب اخیر