مطالب مرتبط:

نگرانی نهادهای مدنی از حضور کم‌رنگ زنان در کمسیون‌های انتخاباتی

شماری از نهادهای مدنی و نهادهای ناظر بر انتخابات، از حضور كمرنگ زنان در ادارات دولتی و كمسیون‌های انتخاباتی ابراز نگرانی می‌كنند. نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند كه، حضور زنان در نهادهای دولتی کشور، به ویژه در سکتورهای امنیتی سمبولیك است.

مطالب اخیر